instagram
 
instagram

Društvo

Parovima za vantelesnu do 200 hiljada dinara

TV Novi Bečej • Danilo Gurjanov • 29. januar 2024. • 14:51 •

Parovima za vantelesnu do 200 hiljada dinara Zgrada Opštinske uprave u Novom Bečeju

Savet za zdravlje opštine Novi Bečej raspisao je javni poziv za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za vantelesnu i biomedicinski potpomognutu oplodnju u 2024. godini. Sredstva na ime sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje se mogu dodeliti istom paru samo jednom u toku kalendarske, odnosno budžetske godine i to u iznosu do 200 hiljada dinara po zahtevu. Pravo na finansijsku pomoć bračni parovi ostvaruju za analize, intervencije i postupke po preporuci lekara specijaliste u procesu i pripremi vantelesne i biomedicinski potpomognute oplodnje pod uslovom:

- da par ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji opštine Novi Bečej najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;

- da par ispunjava medicinske kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju;

- da par, po odluci Komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju, ne ispunjava uslove za uključivanje u Program vantelesne oplodnje koji finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, u pogledu broja pokušaja vantelesne oplodnje, pola ili godina starosti ženskog partnera ili troškova lečenja i troškova drugih medicinskih procedura koji nisu obuhvaćeni u potpunosti, ili su delimično obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem preko republičkog fonda, već su parovi prinuđeni da ih snose iz ličnih sredstava;

- kao i da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 47 godina života.

Zahtev za dodelu finansijske pomoći za vantelesnu i biomedicinski potpomognutu oplodnju mora biti svojeručno potpisan od strane oba partnera.

Uz zahtev se prilaže:

- izvod iz matične knjige venčanih ili izjava od strane dva svedoka da par živi zajedno u vanbračnoj zajednici overena kod notara;

- uverenja o državljanstvu Republike Srbije;

- uverenje o prebivalištu para i fotokopije ličnih karata;

- predračun zdravstvene ustanove koja će vršiti postupak;

- fotokopiju medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje zahteva i Republička

stručna komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju i asistiranu reprodukciju;

- potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje - Filijale u Zrenjaninu da par ne

ispunjava uslove za uključivanje u Program koji finansira Republički fond za

zdravstveno osiguranje.

Zahtev se podnosi na pisarnici Opštinske uprave u Novom Bečeju, uz prateću dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „N/R Predsedniku - Zahtev za finansijsku pomoć za vantelesnu i biomedicinski potpomognutu oplodnju“.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Preporučujemo još …


Novobečejske vesti
Vesti dana - video

Vojvođanska događanja
Pregled dana - video

Vremenska prognoza

NOVI BEČEJ Vreme
Fejsbuk

Emisije

Nedeljni pregled vesti

TV Novi Bečej

Nedeljni pregled vesti

Novobečejska događanja

TV Novi Bečej

Novobečejska događanja

Iz mog ugla

TV Novi Bečej

Iz mog ugla

Vojvođanska aktivizacija

TV Novi Bečej

Vojvođanska aktivizacija

Sport - Novi Bečej

TV Novi Bečej

Sport - Novi Bečej
Budi human - Helena